Polski Związek Wędkarski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła OM PZW nr 49 Czosnów

Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 24 marca 2024 r. (niedziela) o godz.10:00 (w pierwszym terminie), o godz.10:15 (w drugim terminie) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kazuniu Nowym ul. Główna 6, odbędzie się:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA OM PZW nr 49 w Czosnowie

z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia – na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd Koła.

  3. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, oraz Uchwał i Wniosków.

  4. Protokół Komisji Mandatowej - Komisja stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie sytuacji Koła w związku ze złożeniem rezygnacji Kol. Jerzego Łukasika z funkcji Prezesa Zarządu ze względu na pogarszający się stan zdrowia.

  6. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej ( przedstawienie kandydatów ).

  7. Wybór Prezesa Zarządu Koła.

  8. Określenie statusu Koła w razie braku kandydata na funkcję Prezesa.

  9. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał.

  10. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW KOŁA O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU.