Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła za rok 2023

W dniu 22 listopada br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Margonin podsumowujące rok 2023. W zebraniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Pan Janusz Piechocki i opiekun Strefy Chodzieskiej - Prezes Koła PZW w Chodzieży Krzysztof Liskowski. Zebrani udzielili zarządowi absolutorium, które zostało poprzedzone sprawozdaniem z całorocznej działalności zarządu koła wygłoszonym przez Prezesa Koła Jarosława Szlichtinga. Swoje sprawozdanie przedstawił Skarbnik Koła Bogdan Szuberski oraz Członek Komisji Rewizyjnej Koła Marek Stypka. W dalszej części zebrania przedstawiono plan pracy na rok 2024 i preliminarz budżetowy. Na zakończenie podjęto krótką dyskusję.

Foto: B. Wicher. Czas na Margonin