Tydzień Czystości Wód nad wodami Okręgu PZW Legnica

Stanisław Przybylski

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy zwraca się z apelem o zorganizowanie w kołach PZW akcji "Tygodnia czystości wód" zgodnie z założeniami:

1. Cel akcji:

  • Celem akcji jest działanie na rzecz ochrony środowiska wodnego, w tym aktywizowanie Zarządów Kół Okręgu PZW Legnica w statutowych działaniach poprawiających stan czystości wód i brzegów oraz popularyzowanie tych działań w szkołach oraz innych środowiskach społecznych, zawodowych, rządowych i samorządowych.

2. Zadania ogólne akcji:

  • Dbanie o czystość wód i ich brzegów będących pod opieką Koła.
  • Popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.

3. Zakres działania akcji:

  •  Zakresem działania akcji obejmuje się wszystkie Zarządy Kół PZW i wszystkie wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW Legnica.
  • Działania kół PZW w zakresie ewidencjonowania źródeł zanieczyszczeń wód i brzegów mogą dotyczyć również akwenów i cieków niebędących pod opieką tych kół.

Wyniki należy przedstawić po akcji przesyłając krótką notatkę do biura Zarządu Okręgu z podaniem następujących informacji: ilość uczestników biorących udział, łącznej ilości przepracowanych godzin i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wód - ksero zgłoszeń do Samorządów lokalnych oraz WIOŚ w Legnicy.

Ponadto informujemy, że dla zabezpieczenia w/w akcji do dnia 08.02. do 31,03.2024 r. w biurze Zarządu Okręgu będą wydawane worki i rękawice dla uczestniczących w akcji kół.